วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)

 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานสากล
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 


 

 

ปรัชญา 

  วิริเยน  ทุกฺขมจฺ  เจติ      

ความหมาย    คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร