หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่  6 มีนักเรียนทั้งหมด  1,361 คน  (ข้อมูล  10 มิถุนายน 2562)  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่  มีเนื้อที่   15 ไร่  1งาน  32 ตารางวา