ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ บุญเปี่ยม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เิริ่มไม่แน่ชัด ถึงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.(ไม่แน่ชัด
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชู เพ่งผล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 กรกฎาคม พ.ศ.(ไม่แน่ชัด) ถึง 5 กรกฎาคม 2478
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ โรจนวิเชีียร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 กรกฎาคม 2478 ถึง 17 พฤษภาคม 2481
ชื่อ-นามสกุล : นายนัทธี พรรณรักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2481 ถึง 14 สิงหาคม 2492
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร เจริญจิตต์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 สิงหาคม 2492 ถึง 15 มีนาคม 2493
ชื่อ-นามสกุล : นายนัทธี พรรณรักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 มีนาคม 2493 ถึง 10 กรกฎาคม 2493
ชื่อ-นามสกุล : นายซ้อน จันทร์บุตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2493 ถึง 4 กรกฎาคม 2496
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรณะ ศิรวัชรินทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 กรกฎาคม 2496 ถึง 15 กันยายน 2497
ชื่อ-นามสกุล : นายเหวียน วลีพิทักษ์เดช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 กันยายน 2497 ถึง 15 มิถุนายน 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายนัทธี พรรณรักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 มิถุนายน 2498 ถึง 4 กรกฎาคม 2499
ชื่อ-นามสกุล : นายวิธี สัจจาศีล
ตำแหน่ง : ครใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 กรกฎาคม 2499 ถึง 10 มีนาคม 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพ สัจจาศีล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รักษาราชารแทน อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 มีนาคม 2521 ถึง 30 พฤษภาคม 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร คำปุ้ย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2522 ถึง 8 ตุลาคม 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย สุถาพร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รักษาราชารแทน อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ตุลาคม 2524 ถึง 24 มกราคม 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร ผ่องใส
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 มกราคม 2525 ถึง 30 มกราคม 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช วลีพิทักษ์เดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 มกราคม 2529 ถึง 30 กันยายน 2546
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ศราวุฒิ สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ตุลาคม 2546 ถึง 30 กันยายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง ปิ่นปฐม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2558 ถึง ปัจจุบัน