คณะผู้บริหาร

นายบรรจง ปิ่นปฐม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0940070948
อีเมล์ : bossbj168@gmail.com

นายอิทธิกร อินต๊ะปัญญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0922529290
อีเมล์ : ittikorninta29@gmail.com

นางสาวปณภัช ปัทมาธนาโชติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 065-5536613
อีเมล์ : panapatch2335@gmail.com

นางสาวจตุพร เชยสาคร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0624514724
อีเมล์ : chatupornhaha@gmail.com