ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวอัญชลี เจริญสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0991244614
อีเมล์ : phung_95@hotmail.com

นางโสภา คำนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0839039626

นายปรีชา ร่มโพธิ์ชี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0890167671

นางสาวภัสนันท์ เรือนอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0846604262
อีเมล์ : iam_patsanan@hotmail.com

นายภูทัด จันทร์พัชรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสาลินี สารี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 092-8471791
อีเมล์ : Saree_2109@hotmail.com

นางสาวสิริรัตน์ คงสิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 098 2426950
อีเมล์ : Kongsinsiri @gmail.com

นางสาวเบญจพร กี่กระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : bigpostb40@gmail.com

นางสาวภัทราภรณ์ เพชรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางจิดาภา ผิวผ่อง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายวิษณุ คำจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2