ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางวนิดา ทองสุขใส
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0817638374
อีเมล์ : wanida111liw@gmail.com

นายชาติชาย ฉัตรทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0861669763
อีเมล์ : nui_chatthong@hotmail.com

นางสาวนิภา มหาโชติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0861681252
อีเมล์ : koonipa@gmail.com

นายธวัชชัย ภูวสิษฐ์พงศา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0845935700
อีเมล์ : tawat_palm@hotmail.co.th

นางวิลัยพร รัตนอารีกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 091-6983605

นายจิรายุ ปิยภัณฑ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอรชา จิวพ่วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : beaw_@hotmail.com

นางสาวณัฐวรา เที่ยงธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0616697271
อีเมล์ : natwara2205@gmail.com

นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0925793957
อีเมล์ : jc.nattapong@gmail.com

นางสาวธันย์ชนก ศรีโยธา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0972988795
อีเมล์ : luhan_sehun7@hotmail.com

นางสาวพรพนา ธุระศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : ่ีิ่ีิjubjub_2020@hotmail.com

นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0811731730
อีเมล์ : playmaker_me14@hotmail.com

นายกำชัย ยุกติชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0922823771
อีเมล์ : ิbankklabel@gmail.com

นางสาวจรรยา ชมภู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0888823135
อีเมล์ : chocolate_nana@hotmail.com

นายวินัย​ วงษ์กล่อม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0858085356​
อีเมล์ : sirdantae@gmail.com

นางสาวโสภิตานนต์​ เทือกเถา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0970205107
อีเมล์ : Jaoying0737@gmail.com

นางสาวจิรัฐติกาล พนมชัยสว่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0995455285
อีเมล์ : jajaohm@gmail.com

นายกิตติศักดิ์ ไกรสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0918291710

นายมานิตย์ ปานเหลือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายณัฐพล เทือกเถา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2