ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นางมรกต ชมชื่น
ครู คศ.2
หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0822924226
อีเมล์ : po-ly@hotmail.com

นางสาวนิรมิต ศิริรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0833428517
อีเมล์ : nira.mit@hotmail.com

นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุเมธ สฐาปัญณกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0824966900
อีเมล์ : sumate6900@gmail.com

นางกวิสรา วัดจินดา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0927305153
อีเมล์ : Ploykewsiri@gmail.com

นางสาวสมฤดี ยิ้มพลาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0631933448
อีเมล์ : smartit317@gmail.com

นางสาวพัชราพรรณ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0851895149

นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 086-1651591
อีเมล์ : satid14051987@gmail.com

นายกิตติพัทธ์ ทำของดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0827608781
อีเมล์ : Kittipat.tha@crru.ac.th

นางสาวหทัยกาญ สมบัติ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกฤษณา นนทารักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1