คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริทร์ สันทัด
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชญ์พล วงษ์สมัคร
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 1
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันจีรา หงษ์เวียงจันทร์
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2
ระดับชั้น : ม.6