คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสโรชา สมรูป
ตำแหน่ง : ตำแหน่งประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐพร ธรรมเที่ยง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักวงษ์ทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายนนทกร กายชาติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสหรัฐ สระทองจันทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา สังข์ทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร มินทนนท์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริฉัตร ภู่คง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรสา เพ็งโท
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา เพ็งบุปผา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพย์ภาพร มณฑาเทียร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุฑามาศ หอมขจร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1