พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission Statement)

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีภารกิจหลัก  ดังนี้

 1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษา  และความต้องการของชุมชน

 2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  มีความเป็นประชาธิปไตย  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 4. ส่งเสริม  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  ประเพณีไทย  ภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษตามศักยภาพของตน

 7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 8. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีวิทยฐานะ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

 9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

 10. พัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษา  แหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 11. ส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  และบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 12. ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีและการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน  โรงเรียน  วัด  ศิษย์เก่า  และชุมชน