บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

นายวีรศรุต พลนิรันดร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0935615356
อีเมล์ : nb_1815@hotmail.com

นายจีรศักดิ์ นาคน้อย
ลูกจ้างประจำ

นายศิริโรจน์ สิตไทย
พนักงานบริการ

นางสาวกนกพร สมพงษ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 0932128668
อีเมล์ : kanokporn8668@gmail.com

นางสาววันนิสา ตะก้อง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 0642348643
อีเมล์ : Sirada3016@gmail.com

นายไพศาล แท่นทองคำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 0925630286
อีเมล์ : paisarn0925@gmail.com

กฤษปกร ศรีชุ่ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู