ระดับประถมศึกษาตอนต้น

นางสาวสุนีย์พร ว่องไวอมรเวช
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนต้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0861753467
อีเมล์ : deanine@hotmail.com

นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0813654123
อีเมล์ : yingyai_ka55@hotmail.com

นางสาวชิดชนก วันดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0815266219
อีเมล์ : jada_21@hotmail.com

นางสาวศรุดา วีระสมัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณัฐนันท์ แสงช้าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0640081175
อีเมล์ : Nutty.ty.19@gmail.com

นางสาวกิตติยา รักงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0985185758
อีเมล์ : nisarakngam@gmail.com

นางสาวทิพย์พาพร สังคุ้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจิรณัฏฐา ทันวิมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0989544225
อีเมล์ : aaaaaa_a_@hotmail. com

นายอภินันท์ มณีวรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 061-3761701
อีเมล์ : Boom.aphinan@gmail.com

นางสาวเมธินี รอดประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 061-5528494
อีเมล์ : methinee160739@gmail.com

นางสาววลีรักษ์ จันทร์บาง
ครูอัตราจ้าง