แนะนำแหล่งเรียนรู้อาคารสถานที่
เรือนรับรอง
ห้องมินิเธียเตอร์
ห้องสะเต็ม ประถมศึกษา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัธยม
ห้องซาวด์แลป
ห้องสมุด
ห้องเรียนศิลปะ
ห้องสะเต็มศึกษาระดับมัธยม
ห้องดนตรี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ