ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565  (ข้อมูล 10 มิ.ย. 65)

ระดับอนุบาล
อนุบาล 1  ชาย 18 คน  หญิง 19 คน  รวม  37 คน  จำนวน 2 ห้องเรียน
อนุบาล 2  ชาย 34 คน  หญิง 30 คน  รวม  64 คน  จำนวน 2 ห้องเรียน
อนุบาล 3  ชาย 31 คน  หญิง 21 คน  รวม  52 คน   จำนวน 3 ห้องเรียน
รวมระดับอนุบาล  ชาย 83 คน  หญิง 70 คน รวมจำนวน  153  คน  7 ห้องเรียน

ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1  ชาย 37 คน  หญิง 28 คน  รวม  65 คน  จำนวน 2 ห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 2  ชาย 40 คน  หญิง 35 คน  รวม  75 คน  จำนวน 3 ห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 3  ชาย 36 คน  หญิง 34 คน  รวม  70 คน  จำนวน 3 ห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4  ชาย 53 คน  หญิง 37 คน  รวม  100 คน  จำนวน 3 ห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 5  ชาย 49 คน  หญิง 44 คน  รวม  93 คน  จำนวน 3 ห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6  ชาย 51 คน  หญิง 39 คน  รวม  90 คน  จำนวน 3 ห้องเรียน
รวมระดับชั้นประถมศึกษา  ชาย 266 คน  หญิง 227 คน  จำนวน  493 คน  17 ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ชาย 77 คน  หญิง 82 คน  รวม  159 คน  จำนวน 4 ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2  ชาย 68 คน  หญิง 60 คน  รวม  128 คน  จำนวน 4 ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ชาย 62 คน  หญิง 86 คน  รวม  148 คน  จำนวน 4 ห้องเรียน
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ชาย 207 คน  หญิง 228 คน รวมจำนวน  435 คน  12 ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ชาย 29 คน  หญิง 54 คน  รวม  83 คน  จำนวน 2 ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5  ชาย 35 คน  หญิง 31 คน  รวม  66 คน  จำนวน 2 ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ชาย 18 คน  หญิง 34 คน  รวม  52 คน  จำนวน 2 ห้องเรียน
รวมระดับมัธยมศึกษาปีตอนปลาย  ชาย 82 คน  หญิง 119 คน รวมจำนวน  201  คน  6 ห้องเรียน

รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 42 ห้องเรียน
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด ชาย 638 คน  หญิง 644 คน
 
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   1,282  คน