ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564  (ข้อมูล 10 มิ.ย. 64)

ระดับอนุบาล
อนุบาล 1  ชาย 29 คน  หญิง 15 คน  รวม  44 คน
อนุบาล 2  ชาย 38 คน  หญิง 23 คน  รวม  61 คน
อนุบาล 3  ชาย 35 คน  หญิง 27 คน  รวม  62 คน
รวมระดับอนุบาล  ชาย 102 คน  หญิง 65 คน รวมจำนวน  167  คน  7 ห้องเรียน

ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1  ชาย 36 คน  หญิง 35 คน  รวม  71 คน
ประถมศึกษาปีที่ 2  ชาย 45 คน  หญิง 40 คน  รวม  85 คน
ประถมศึกษาปีที่ 3  ชาย 49 คน  หญิง 41 คน  รวม  90 คน
ประถมศึกษาปีที่ 4  ชาย 54 คน  หญิง 39 คน  รวม  93 คน
ประถมศึกษาปีที่ 5  ชาย 26 คน  หญิง 43 คน  รวม  69 คน
ประถมศึกษาปีที่ 6  ชาย 36 คน  หญิง 34 คน  รวม  70 คน
รวมระดับชั้นประถมศึกษา  ชาย 246 คน  หญิง 232 คน  จำนวน  478  คน  18 ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ชาย 75 คน  หญิง 94 คน  รวม  169 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 2  ชาย 83 คน  หญิง 91 คน  รวม  174 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ชาย 106 คน  หญิง 72 คน  รวม  178 คน
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ชาย 264 คน  หญิง 257 คน รวมจำนวน  521 คน  15 ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ชาย 22 คน  หญิง 42 คน  รวม  64 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 5  ชาย 19 คน  หญิง 30 คน  รวม  49 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ชาย 16 คน  หญิง 28 คน  รวม  44 คน
รวมระดับมัธยมศึกษาปีตอนปลาย  ชาย 57 คน  หญิง 100 คน รวมจำนวน  157  คน  6 ห้องเรียน

รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 46 ห้องเรียน
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด ชาย 669 คน  หญิง 654 คน
 
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   1,323  คน